Regulamin

 Strona główna / Regulamin

I. Postanowienia ogólne.

 1. Regulamin oznacza Regulamin świadczenia usług serwera w serwisie 2hi.pl
 2. Usługodawcą jest Digital Media Technology Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem ul. Grunwaldzka 15/4, 31-524 Kraków - zwana w dalszym ciągu regulaminu "2hi"
 3. Klientem w rozumieniu Regulaminu jest podmiot zlecający 2hi świadczenie usługi serwera poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zamówienia dostępnego z Panelu Klienta 2hi.
 4. Konsument to osoba fizyczna zawierająca umowę w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Usługa serwera to usługa polegająca na oddaniu Klientowi do korzystania powierzchni dysku oraz uruchomieniu dostępnych usług zgodnie ze specyfikacją usługi zamieszczoną na stronach WWW 2hi.
 6. Do korzystania z usługi serwera niezbędne jest posiadanie podłączonego do internetu komputera, wyposażonego m.in. w program obsługujący standard FTP, przeglądarkę internetową (Microsoft Internet Explorer 6.0 lub równorzędną) oraz program pocztowy (Microsoft Outlook Express 6 lub równorzędny).
 7. Usługa dodatkowa to usługa udostępniona przez 2hi, wyspecyfikowana na stronach strony WWW 2hi, przeznaczona do współpracy jedynie z usługą serwera Klienta dla której została zamówiona oraz stanowiąca integralną część usługi serwera.
 8. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Klientem a 2hi o świadczenie usługi serwera na warunkach wskazanych w Regulaminie na czas trwania okresu abonamentowego,
 9. Zawierając umowę na podstawie zapisów Regulaminu (tj. w zależności od okoliczności: zamawiając usługę, dokonując wpłaty, lub przystępując do korzystania z usługi opłaconej za pośrednictwem osoby trzeciej) Klient oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje w całości Regulamin.
 10. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej dotyczącej produktów i usług 2hi.
 11. 2hi zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu. Zmiany te obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji Regulaminu na stronach WWW 2hi. W przypadku zmiany Regulaminu świadczenia usługi serwera, Klient będący konsumentem ma prawo do wniesienia sprzeciwu w terminie 14 dni od chwili opublikowania nowej wersji Regulaminu na stronach WWW 2hi. W przypadku wniesienia sprzeciwu, 2hi ma prawo do:

a. potraktowania sprzeciwu jako oferty wcześniejszego rozwiązania umowy i przyjęcia jej za zwrotem opłat proporcjonalnie do niewykorzystanych świadczeń,

b. odrzucenia oferty i utrzymania usługi serwera na dotychczas obowiązujących zasadach do końca bieżącego okresu abonamentowego usługi.

 1. "Okres abonamentowy" to maksymalny okres czasu przeznaczony na wykorzystanie parametrów usługi serwera określonych w specyfikacji usługi, a w szczególności limitu transferu, nie dłuższy jednak niż określony w cenniku usługi.
 2. "Limit transferu" to określony w specyfikacji usługi, możliwy do osiągnięcia w trakcie trwania okresu abonamentowego, limit ruchu mierzony na warstwie IP w kierunku z i do usługi. Do transferu zliczane są m.in. dane pobrane z serwera WWW, nagłówki protokołu HTTP, transfer generowany przez protokół FTP, SMTP, POP3 i inne usługi uruchomione na potrzeby Klienta.
 3. "Dostępność usługi" to widzialność usług serwera na pierwszym routerze poza siecią 2hi. Gwarancja dostępności usług dotyczy wszystkich urządzeń należących i zarządzanych przez 2hi oraz infrastruktury sieciowej 2hi. W czas dostępności usługi wliczane są przerwy dotyczące konserwacji systemu.

II. Ochrona danych osobowych.

 1. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych w procesie zakładania konta w Panelu Klienta 2hi. W przypadku stwierdzenia, że dane podane przez Klienta nie są prawdziwe, 2hi ma prawo usunąć konto w Panelu Klienta 2hi wraz z zamówionymi za jego pośrednictwem usługami bez prawa zwrotu opłat za niewykorzystane usługi. W przypadku Klientów będących konsumentami, opłata za niewykorzystane świadczenia zostanie potrącona z należnością 2hi z tytułu odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Klienta, którego wysokość będzie stanowiła równowartość opłaty za niewykorzystane świadczenia.

  Postanowienia powyższe nie wyłączają prawa 2hi do dochodzenia odszkodowania odpowiadającego wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

 2. 2hi ma prawo do przetwarzania danych osobowych Klienta niezbędnych do wykonania usług. Podanie następujących danych osobowych w przypadku osób fizycznych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu założenia konta w Panelu Klienta 2hi:

a. nazwisko i imiona Klienta

b. adres zameldowania na pobyt stały

c. adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania

d. adres elektroniczny Klienta

e. numer telefonu

 1. W przypadku Klientów nie będących osobami fizycznymi, podanie następujących danych jest obowiązkowe:

a. nazwa (firma) Klienta

b. numer NIP

c. siedziba (dokładny adres)

d. adres do korespondencji (jeśli jest inny niż adres siedziby)

e. adres elektroniczny

f. numer telefonu

g. dane osoby kontaktowej

 1. Klient ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania za pomocą Panelu Klienta oraz do zgłoszenia żądania usunięcia swoich danych, jeżeli zostały zebrane z naruszeniem przepisów lub są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 2. Klient, akceptując Regulamin, oświadcza, że został poinformowany o celu i zakresie zbierania i przetwarzania danych przez 2hi, prawie wglądu do swoich danych i ich poprawiania, uprawnieniach do żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wynikających z art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926).

III. Obowiązek przestrzegania prawa.

 1. Klient zobowiązuje się do korzystania z usługi w sposób nienaruszający praw osób trzecich (dóbr osobistych, praw autorskich), dobrych obyczajów ani przepisów prawa oraz ponosi odpowiedzialność za sposób wykorzystania usługi przez podmioty trzecie, którym Klient udostępnia usługę.
 2. W przypadku uzyskania przez 2hi informacji o korzystaniu przez Klienta z usługi niezgodnie z Regulaminem lub z przepisami prawa, 2hi ma prawo przetwarzać dane osobowe Klienta w celu ustalenia jego odpowiedzialności, a także przekazać te dane odpowiednim organom władzy publicznej.
 3. W przypadku uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych przechowywanych na serwerze przez Klienta, 2hi ma prawo uniemożliwić dostęp do tych danych, a także zablokować świadczoną usługę.
 4. Klient zobowiązuje się do współpracy w zwalczaniu bezprawnych działań użytkowników, którym Klient udostępnia usługę, w szczególności do podania danych umożliwiających identyfikację użytkownika odpowiednim organom władzy publicznej.

IV. Przedłużanie okresu świadczenia usługi serwera.

 1. Na 14 dni przed końcem bieżącego okresu abonamentowego 2hi poinformuje Klienta za pomocą poczty elektronicznej o upływie okresu abonamentowego oraz o wysokości opłat za przedłużenie abonamentu na kolejny okres oraz prześle fakturę pro forma tytułem utrzymania usługi na kolejny okres abonamentowy.
 2. Klient dokonuje przedłużenia okresu abonamentowego poprzez dokonanie wpłaty na rachunek bankowy wskazany przez 2hi, na podstawie przesłanej faktury pro forma, tytułem utrzymania usługi, na kolejny okres abonamentowy.
 3. Klient zobowiązany jest do dokonania wpłaty za kolejny okres abonamentowy najpóźniej 1 dzień przed wygaśnięciem poprzedniego okresu abonamentowego usługi.
 4. Klient dokonując wpłaty tytułem utrzymania usługi na kolejny okres abonamentowy, zaś w przypadku dokonania wpłaty przez osobę trzecią, przystępując do korzystania z usługi, oświadcza, że zapoznał się i akceptuje warunki aktualnego Regulaminu, cennika i specyfikacji usługi, dostępnych na stronach WWW 2hi i tym samym zawierana jest umowa o świadczenie usługi w kolejnym okresie abonamentowym. Zatwierdzone warunki są jedynymi obowiązującymi warunkami, na jakich 2hi świadczy usługę.
 5. Po odnotowaniu wpłaty na koncie 2hi, tytułem utrzymania usługi na kolejny okres abonamentowy, okres świadczenia usługi zostanie przedłużony o kolejny okres abonamentowy liczony od daty zakończenia poprzedniego okresu abonamentowego. Faktura VAT zostanie wystawiona w terminie do 7 dni od daty odnotowania wpłaty na koncie 2hi.
 6. Brak wpłaty na koncie 2hi tytułem utrzymania usługi serwera na kolejny okres abonamentowy do 5 dni od upłynięcia ważności ostatniego dnia okresu abonamentowego usługi oznaczać będzie zablokowanie dostępu do usługi serwera. Klient wyraża zgodę na przechowanie danych przez okres kolejnych 14 dni.
 7. Jeżeli w terminie 14 dni od daty zakończenia poprzedniego okresu abonamentowego 2hi odnotuje wpłatę na koncie tytułem utrzymania usługi na kolejny okres abonamentowy, dostęp do usługi zostanie odblokowany, a czas utrzymania usługi przedłużony o kolejny okres abonamentowy liczony od daty zakończenia poprzedniego okresu.
 8. Brak wpłaty na koncie 2hi tytułem utrzymania usługi serwera na kolejny okres abonamentowy do 14 dnia po zakończeniu poprzedniego okresu abonamentowego oznaczać będzie rozwiązanie umowy z 2hi oraz usunięcie usługi serwera z usługami dodatkowymi zamówionymi do usługi serwera wraz ze wszystkimi danymi zamieszczonymi na udostępnionej powierzchni dysku.

V. Płatności.

 1. Opłata za usługę serwera ustalana jest według cennika znajdującego się na stronach strony WWW 2hi, obowiązującego w dniu zamówienia usługi lub w dniu rozpoczęcia kolejnego okresu abonamentowego usługi. Opłata abonamentowa jest niepodzielna.
 2. Płatność za usługę serwera rozliczana jest w okresach abonamentowych.
 3. 2hi zastrzega sobie prawo do zmiany cen usługi. Nowe ceny zostają podane w zaktualizowanym cenniku dostępnym na stronach WWW 2hi i obowiązują od dnia wprowadzenia zmiany. Zmiana ceny usługi serwera w trakcie trwania bieżącego abonamentu nie pociąga za sobą dodatkowych kosztów dla Klienta do końca opłaconego okresu abonamentowego usługi.
 4. Klient zobowiązany jest do dokonania wpłaty tytułem opłacenia usługi na wskazany przez 2hi rachunek bankowy Klienta (przeznaczony do rozliczeń z danym Klientem) lub gotówką w siedzibie Biura Handlowego 2hi.
  W przypadku dokonywania wpłaty przez osoby trzecie, na wskazany przez 2hi rachunek bankowy Klienta, opłata zostanie zaliczona na poczet usługi pod warunkiem wskazania jednoznacznego identyfikatora usługi lub numeru opłacanej faktury.
  W takim przypadku Klient potwierdza wolę zawarcia umowy, wyrażoną za pośrednictwem osoby trzeciej, która dokonała wpłaty, poprzez korzystanie z usługi.
 5. Faktura VAT tytułem utrzymania usługi wystawiana jest na dane Klienta podane w Panelu Klienta 2hi.
 6. W przypadku dokonywania płatności za usługi w 2hi koszty bankowe Zleceniodawcy i Beneficjenta (2hi) pokrywa Zleceniodawca.
 7. Zwroty wpłat będą przekazywane na numer rachunku bankowego Klienta w Polsce.

VI. Obowiązki i odpowiedzialność Klienta.

 1. Klient zobowiązany jest do informowania 2hi o wszelkich zmianach mających wpływ na realizację umowy.
 2. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych w procesie zamawiania usługi.
 3. Klient zobowiązany jest do terminowego regulowania płatności.
 4. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wykorzystanie udostępnionej przez 2hi usługi serwera.
 5. 2hi ma prawo niezwłocznie zaprzestać świadczenia usług danemu Klientowi, bez prawa zwrotu niewykorzystanej kwoty abonamentu, jeżeli:

a. Klient złamie postanowienia umowy,

b. Klient będzie korzystał z usługi serwera niezgodnie z jej przeznaczeniem i określonymi parametrami, a w szczególności umieszczając elementy (np. pliki danych) wykorzystywane przez inne serwisy nie utrzymywane przez Usługodawcę,

c. Klient będzie działał na szkodę innych użytkowników Usługodawcy lub użytkowników sieci Internet.

W przypadku Klientów będących konsumentami opłata za niewykorzystane świadczenia zostanie potrącona z należnością 2hi z tytułu odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Klienta, którego wysokość będzie stanowiła równowartość opłaty za niewykorzystane świadczenia. Postanowienia powyższe nie wyłączają prawa 2hi do dochodzenia odszkodowania odpowiadającego wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

VII. Obowiązki i odpowiedzialność 2hi.

 1. 2hi zobowiązany jest do świadczenia usługi serwera w pełnym zakresie z należytą starannością. 2hi nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi z przyczyn leżących po stronie innych podmiotów.
 2. 2hi zastrzega sobie prawo do robienia możliwie krótkich przerw technicznych w funkcjonowaniu usługi serwera w czasie najmniejszego obciążenia, związanych z obsługą i konserwacją systemu, o których poinformuje Klienta pocztą e-mail.
 3. 2hi gwarantuje dostępność usługi w trakcie trwania okresu abonamentowego na poziomie 99 % w skali roku.
  W przypadku wystąpienia przerw w działaniu usługi w trakcie trwania opłaconego okresu abonamentowego, których łączny czas trwania przekroczy maksymalny dopuszczalny czas niedostępności usługi, 2hi, po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Klienta, zobowiązuje się do przedłużenia okresu abonamentowego usługi o 2 dni za każde rozpoczęte 24 godziny łącznego czasu trwania przerw. 2hi nie będzie w inny sposób ponosić odpowiedzialności za dostępność usługi.
 4. 2hi nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe m.in. w wyniku:

a. braku ciągłości świadczenia usług spowodowanym działaniem lub zaniechaniem podmiotów trzecich

b. klęsk żywiołowych,

c. nieprawidłowego wykorzystania udostępnionej usługi,

d. wykorzystania udostępnionych Klientowi informacji autoryzujących dostęp do usługi przez podmioty trzecie,

e. naruszenia postanowień umowy przez Klienta.

 1. 2hi nie ponosi odpowiedzialności za informacje pobrane przez Klienta z sieci Internet, ani za skutki ich wykorzystania.
 2. 2hi nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte na stronach serwisu Klienta.
 3. 2hi nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści.
 4. Odpowiedzialność 2hi jest w każdym przypadku ograniczona do wartości opłaty wniesionej przez Klienta.

VIII. Postanowienia końcowe.

 1. Do umowy pomiędzy Klientem a 2hi zastosowanie ma prawo polskie. Strony zobowiązane są do przestrzegania aktualnie obowiązującego w Polsce prawa.
 2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z umowy pomiędzy Klientem a 2hi, którym nie uda się zapobiec w drodze postępowania reklamacyjnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby 2hi. z tym, że w przypadku sporów z Klientami będącymi konsumentami, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla miejsca zamieszkania (siedziby) strony pozwanej.
 3. 2hi zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w przypadku złamania przez Klienta postanowień umowy.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 1.12.2017 r.
Najlepsze usługi hostingowe dla małych firm. Twój E-BUSINESS JEST TAKŻE NASZĄ PRACĄ!